Отдел Надзор зa законност

бул. "Цар Борис III" №54, етаж 3, стая 340
Работно време: от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00 часа

     Справки за движението на преписки на отдел „Надзор за законност” и "Гражданско-съдебен надзор" при Софийска районна прокуратура се извършват на бул. "Цар Борис III"  №54, ет.3, ст.340.

     Молби, съдържащи данни за извършено престъпление от общ характер, както и за принудително лечение по Закона за здравето се подават директно в деловодството на Софийска районна прокуратура – бул. "Драган Цанков" №6, ет.3,  ст.325, гише 1.

     Информация за движението на образувани прокурорски преписки се получава в деловодството на Софийска районна прокуратура – ет.3, ст.325, гише 2.

     Справките за движението на преписки и досъдебни производства се извършват само от страните по преписката след представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Функции на дежурния прокурор

  • Дежурният прокурор не извършва справки за движението на вече образувани прокурорски преписки и не предоставя информация.
  • Дежурният прокурор няма право да дава правни консултации, съгласно разпоредбата на чл.213 от Закона за съдебната власт.
  • При дежурния прокурор се влиза с изготвена писмена молба (тъжба, жалба) по приложен образец.
  • Дежурният прокурор издава международни удостоверения на граждани за откраднати автомобили, движими вещи и документи.
  • Дежурният прокурор при необходимост прилага разпоредбата на чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт до компетентните държавни органи, организации и институции.

Информация за граждани

Провери преписка