Документи

Заповед РД_04_156 група случайно разпределяне пр. и дела / PDF файл / 242.2 KB

РД 04_125-2011 групи / PDF файл / 236.4 KB

РД_ 04_148_2012 - групи случайно разпределение_ ОСО / PDF файл / 224.0 KB

Образец на жалба / DOC файл / 27.0 KB

Образец на молба / DOC файл / 26.5 KB

Във връзка с предстоящото изработване на Комуникационната стратегия на съдебната власт комисия «Публична комуникация» инициира анкетно проучване, за установяване на актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във ВСС сред ключовите общности - магистрати, адвокати, други практикуващи юристи, съдебни служители, вещи лица, експерти, граждани, медии и неправителствени организации. Резултатите от него ще бъдат използвани като изходна точка, спрямо която да се измерят промените в обществените нагласи, след въвеждането на бъдещата Комуникационна стратегия на съдебната власт. Моля попълнените анкетни карти да бъдат изпратени във ВСС, в срок 20.12.2014г., на хартиен носител или на електронен адрес: [email protected]

Анкетна карта за граждани / PDF файл / 117.6 KB

Гражданите могат да се обръщат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, като посочат датата и мястото на извършване на деянието, по възможност пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и техните адреси.

Жалбата се подава в писмена форма, адресирана до съответната прокуратура. Тя трябва да съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за призоваване, евентуално телефон за контакт на жалбоподателя и е задължително подписана от него. Когато се прави устно изявление пред прокурор или полицай за извършено престъпление, се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от органа, който го приема.

По жалбата се извършват проверки, които прокурорът възлага на полицията или други органи.

В деловодството на съответната прокуратура жалбоподателите получават информация за входящия номер под който е заведена тяхната жалба и за движението на преписката.

Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, отмяна на наложените ограничения за напускане на страната и др. също се получават в деловодството на съответната прокуратура.

Информация за граждани

Провери преписка

Информационен център за работа с граждани
5800 Плевен, ул. "Димитър Константинов" №25, ет. 5, тел. 064/823 856