Разработване на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България

Поръчката има за предмет разработването на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническото задание, което е неразделна част от настоящите указания за участие. Разработката се извършва на 2 етапа.

Срок за представяне на офертите: 15.08.2014 г., 17:00 часа.
Срок за валидност на публичната покана: 15.08.2014 г., 17:00 часа
Офертите ще бъдат отворени на 18.08.2014 г., 10:00 часа, сграда, находяща се пл. „Св. Недяля“ № 1, стая 106.

Тръжна документация

Покана / PDF файл / 169.1 KB / (публ. 1 Авг. 2014)
Указание към публичната покана / DOCX файл / 67.8 KB / (публ. 1 Авг. 2014)
Техническо задание / PDF файл / 5.0 MB / (публ. 1 Авг. 2014)
Протокол от работата на комисията / PDF файл / 300.1 KB / (публ. 18 Авг. 2014)
Договор с приложения / PDF файл / 1.7 MB / (публ. 18 Септ. 2014)

Други документи

Информация за извършено плащане / PDF файл / 649.7 KB / (публ. 19 Дек. 2014)
Информация за извършено плащане / PDF файл / 628.4 KB / (публ. 20 Ян. 2015)