Процедура публично състезание с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална Следствена Служба“

Процедура публично състезание с предмет „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална Следствена Служба"

Други документи

Решение за откриване на процедурата / PDF файл / 928.2 KB / (публ. 27 Април 2017)
Решение за откриване на процедурата - линк към АОП / (публ. 27 Април 2017)
Обявление за поръчка / PDF файл / 1.6 MB / (публ. 27 Април 2017)
Обявление за поръчка - линк към АОП / (публ. 27 Април 2017)
Документация / DOCX файл / 448.2 KB / (публ. 27 Април 2017)
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) / DOC файл / 235.0 KB / (публ. 27 Април 2017)