„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции:

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“  за служебни МПС“,

Обособена позиция № 2 Застраховка "Злополука" на служители от Бюро по защита при главния прокурор“ и

Обособена позиция № 3. Застраховка „Заболяване“ на служители от Бюро по защита при главния прокурор“

 


 

 

 

 

 

 

Тръжна документация

Информация за получено обявление в ОВ на ЕС / PDF файл / 444.3 KB / (публ. 7 Дек. 2016)
Решение № 1267/07.12.2016 г. / PDF файл / 4.0 MB / (публ. 10 Дек. 2016)
Обявление за поръчката / PDF файл / 5.6 MB / (публ. 10 Дек. 2016)
Обявление за поръчката - линк към ОВ на ЕС / (публ. 10 Дек. 2016)
Документация / DOCX файл / 1.9 MB / (публ. 10 Дек. 2016)
Приложения към документация / XLS файл / 270.5 KB / (публ. 10 Дек. 2016)
Решение за откриване на процедура - линк към РОП / (публ. 12 Дек. 2016)
Обявление за поръчка - линк към РОП / (публ. 12 Дек. 2016)

Други документи

Протокол № 1 / PDF файл / 1.1 MB / (публ. 13 Фев. 2017)
Протокол № 2 / PDF файл / 167.5 KB / (публ. 13 Фев. 2017)
Протокол № 3 / PDF файл / 160.6 KB / (публ. 13 Фев. 2017)
Доклад от работа на комисията / PDF файл / 1.6 MB / (публ. 13 Фев. 2017)
Решение за определяне на изпълнител / PDF файл / 164.5 KB / (публ. 13 Фев. 2017)
Обявление за възложена поръчка / PDF файл / 425.0 KB / (публ. 6 Април 2017)
Обявление за възложена поръчка - линк към РОП / (публ. 6 Април 2017)
Договор № 21 от 27.03.2017г. / PDF файл / 5.8 MB / (публ. 6 Април 2017)
Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката към Договор № 21 от 27.03.2017г. / PDF файл / 1.5 MB / (публ. 6 Април 2017)
Приложение № 2 - Ценово предложение Договор № 21 от 27.03.2017г. / PDF файл / 3.7 MB / (публ. 6 Април 2017)
Приложение № 3 - Общи условия на изпълнителя към Договор № 21 от 27.03.2017г. / PDF файл / 3.3 MB / (публ. 6 Април 2017)
Приложение № 4 - Техническа спецификация към Договор № 21 от 27.03.2017г. / PDF файл / 3.9 MB / (публ. 6 Април 2017)