Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот чрез търг с тайно наддаване

Национална следствена служба

ЗАПОВЕД

№ з-33/15.03.2016 г.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, с цел подобряване условията на работа на магистратите и служителите на Национална следствена служба (НСлС), заповед № ЛС-04-1646/18.10.2013 г. на министъра на правосъдието за възлагане стопанисването на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42 на директора на НСлС и заповед № ЛС-04-1286/16.09.2015 г. на министъра на правосъдието

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

Обект, който ще се отдава под наем: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 113,83 кв.м“.

Площта от 113,83 кв.м. е обособена, както следва:

Кафе-барче с площ от 34,50 кв.м.

1 зала за хранене с площ от 60,70 кв.м.

Санитарен възел с площ от 18,63 кв.м.

2. Предназначение на обекта: осигуряване на ежедневна доставка и продажба на готови храни и полуфабрикати (кетъринг), безалкохолни напитки (с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия), пакетирани закуски и сандвичи, кафе, чай и др. Използването на обекта е съобразно неговото предназначение и това няма да възпрепятства осъществяване на дейността на НСлС.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена: едномесечна наемна цена в размер на 833,24 лв. (осемстотин тридесет и три лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС, представляваща месечния наем за посочения обект. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др.

6. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в седемдневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, която обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по набирателната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ, като задължението за превеждане на наемната цена по сметка на Министерство на правосъдието е на Прокуратура на Република България;

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др, свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя по транзитната сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG46BNBG96613100139101, BIC: ВNBGBGSD при БНБ - Централно управление. Разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди; разходът за топлоенергия се определя на база.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100 лева, която се внася по сметка на Прокуратура на Република България IBAN: BG37BNBG96613300139101, BIC: BNBGBGSD при БНБ - Централно управление, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

8. Срок за получаване на тръжната документация: до 30 - тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник. Тръжната документация се получава в сградата на Прокуратура на Република България, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 1, стая № 109, в рамките на работния ден – 8.30 ч. до 17.00 ч.

9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Прокуратура на Република България в Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Информационен център - стая 79, партер. Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 35-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

10. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация до 35-тия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с Галина Найденова, тел. 02/ 98 26 406 или 0889/114121.  

11. Търгът ще се проведе на 7-мия ден след изтичането на срока, посочен в т. 9 в административната сграда на Прокуратура на Република България, гр. София, пл. „Света Неделя” № 1, ет. 4, от 10.30 часа.

ІV. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с обект, който ще се отдава под наем: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „ д-р Г.М.Димитров“ № 42, представляваща кафе-барче с площ от общо 113,83 кв.м“. Документацията съдържа препис от настоящата заповед, условия за участие в търга, проект на договор за наем, заявление за участие, информация за кандидата, декларации - за оглед, за приемане клаузите на договора, за липса на конфликт на интереси, образец на ценово предложение.

V. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник. Препис от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Прокуратура на Република България, гр. София, бул. „Витоша“ №2, Информационен център - стая 79, партер на Съдебната палата и Национална следствена служба, както и на интернет страницата на Прокуратура на Република България.

Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява от г-н Кънчо Митов – заместник директор на Национална следствена служба при Администрация на главния прокурор.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата, за които се отнася за сведение и изпълнение.

Още от Актуално


Още от Публикации и интервюта


 • Сотир Цацаров–главен прокурор на Р. България пред НТВ:„Прокуратурата сега е обвинявана, че е четвъртата власт. Представете си какво ще се случи, ако прокуратурата бъде изведена от съдебната власт, ще липсва контролът на Висшия съдебен съвет”

  Нова телевизия

   „Събуди се“

  Дата : събота, 10 юни 2017 г.

   

  Водещ: Г-н Цацаров, опасност за живота ли е човек да иска съдебна реформа в България?

  Сотир Цацаров: Мисля, че да искаш съдебна реформа в България може да се разглежда по два начина. От една страна, това може да е професия, може да е средство за препитание, може да е политически лозунг, може да е дори средство за политическа прехрана. А от друга страна, вече, ако го погледнем от стриктно професионалния план. Мисля, че е нещо съвсем полезно.

  Водещ: Вижте обаче какво се случва с шефа на Върховния касационен съд. Някой се опитва да повреди автомобила му. Преди това той самият каза, че се чувства притеснен за живота си след една акция на маскирани хора, които оставиха агнешки главички пред Висшия съдебен съвет.

  Сотир Цацаров: Не, не мисля, че има опасност за здравето ми. Но, ако ми позволите, не защото ще избягам от въпроса ви, а да останат на страна личностните коментари по отношение на колегата.

  Водещ: Само една скоба. Има ли личен конфликт някакъв между вас двамата?

  Сотир Цацаров: Аз личен конфликт не мога да имам с човек, с когото нямам никакви близки допирателни точки в личен план. Той каза нещо, което мисля, че е съвсем вярно. Ние имаме различни ценностни системи. Така е, ние имаме различни ценностни системи, аз го потвърждавам. И в това той е абсолютно прав.

 • Ася Петрова, зам. главен прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура: Общини вдигат незаконно автомобили с паяци

  в. 24 Часа - стр. 15 

 • Евгени Диков: Стари закони не ловят новите престъпления

  в. Стандарт 

  Директорът на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор Евгени Диков стана първият избран член на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той влиза в "правителството на Темида" от квотата на следователите в прокурорската колегия. Каква промяна ще внесе Диков в работата на новия ВСС? Какво мисли за съдебната реформа? "Стандарт" потърси за отговор на тези и други въпроси новоизбрания член на ВСС Евгени Диков.

   

Още от Галерия


Новини

Провери преписка